top of page

Company Policy

Stichting Team NEDurance

Postadres:       Leeuwerikstraat 14, 4815 CT Breda

E-mailadres:    nedurance@gmail.com

Website:          www.nedurance.com

Bank:               NL78 BUNQ 2051 6594 35

KvK:                 81088906                   

RSIN:               861923832

Doel, middelen, vermogen

1. De stichting heeft ten doel het verwerven van fondsen voor deelname aan de Talisker Whisky Atlantic Challenge.

2. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door alle wettelijk toegestane middelen die bijdragen tot de verwezenlijking van            het doel van de stichting.

3. Het vermogen van de stichting zal kunnen worden gevormd door:

 • opbrengsten uit door de stichting georganiseerde activiteiten;

 • subsidies en donaties;

 • schenkingen, erfstellingen en legaten;

 • alle andere wettig verkregen baten.

4. De stichting beoogt niet het maken van winst.

 

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

 

 • Ilja KOK, voorzitter;

 • Ingeborg DIJKSTRA, secretaris;

 • Augustinus KOPPES, penningmeester;

 • Marcel ATES, algemeen lid.

 

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

 

Bij ontbinding of beëindiging van de stichting zal een eventueel batig saldo zal door het bestuur worden aangewend overeenkomstig een doel zoveel mogelijk gelijksoortig aan dat van de ontbonden stichting te bepalen door het bestuur.

Company Policy
Privacy Statement

Privacy statement

Stichting Team NEDurance, gevestigd aan: Leeuwerikstraat 14, Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

Stichting Team NEDurance, Leeuwerikstraat 14, 4815 CT, Breda

www.nedurance.com
Ilja Kok is de Functionaris Gegevensbescherming van Team NEDurance. Zij is te bereiken via nedurance@gmail.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Team NEDurance verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • IP-adres

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 • Locatiegegevens

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

 • Internetbrowser en apparaat type

 • Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via nedurance@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Team NEDurance verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling

 • Verzenden van onze nieuwsbrief

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Team NEDurance analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Team NEDurance verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Team NEDurance neemt geen besluiten, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Team NEDurance) tussen zit.

 

Bewaartijd persoonsgegevens

Team NEDurance bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 48 maanden voor alle (categorieën) persoonsgegevens.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Team NEDurance verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Team NEDurance blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Team NEDurance gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Team NEDurance en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar nedurance@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Team NEDurance wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Team NEDurance neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met nedurance@gmail.com

Donation Policy


Algemene voorwaarden doneren 

U doneert aan de stichting zonder winstoogmerk Team NEDurance, gevestigd te Breda, en bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 81088906.

 

Donatievoorwaarden

Deze donatievoorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie die via www.nedurance.com aan Team NEDurance wordt gedaan. Op voormelde website wordt de donateur gevraagd deze donatievoorwaarden te accepteren door het aanvinken van een hokje. Team NEDurance behoudt zich het recht voor de donatievoorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

 

Rechten en plichten van Team NEDurance

Elke betaling die via www.nedurance.com door een donateur wordt gedaan, wordt als volgt verdeeld;

tot aan een gedoneerd bedrag van €120.000 welke is aangemerkt als kostprijs voor voorbereiding en deelname aan de Talisker Whisky Atlantic Challenge, komen donaties ten goede aan Team NEDurance, tenzij anders wordt aangegeven door donateur.

Zodra de kostprijs voor deelname aan de Talisker Whisky Atlantic Challenge is bereikt, komt elke ontvangen donatie ten goede aan Stichting The Ocean CleanUp, tenzij anders wordt aangegeven door donateur.

 

Gegevens Stichting The Ocean CleanUp:

 

Stichting naam: Stichting The Ocean Cleanup
Kamer van Koophandel nummer: 57262632
RSIN fiscaal nummer: NL8525.06.429B01

Elke betaling die via www.nedurance.com wordt gedaan wordt aangewend voor deelname aan de Talisker Whisky Atlantic Challenge en het hierboven genoemde goede doel, zijnde bestemmingen die volledig overeenkomen met de missie en de visie van stichting Team NEDurance. Restitutie is niet mogelijk. Team NEDurance neemt passende maatregelen ter beveiliging van de overdracht van data in het kader van deze actie. Personen die namens Team NEDurance bevoegd zijn van deze data kennis te nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan, behoudens wettelijk toegelaten uitzonderingen.

 

Rechten en plichten van de donateur

De donateur kan aan een donatie geen rechten ontlenen anders dan dat Team NEDurance de donatie zal aanwenden voor deelname aan de Talisker Whisky Atlantic Challenge en het sponsoren van The Ocean CleanUp. Om een donatie te kunnen doen dient de donateur de leeftijd van 16 jaar te hebben bereikt. De donateur is verplicht om zijn/haar naam en identiteit correct op te geven. De donateur zal de donatie verrichten met middelen waarover hij/zij mag beschikken en zeggenschap heeft.

 

Privacy

Team NEDurance verwerkt de door de donateur verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle ter zake geldende wettelijke voorschriften, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften die bij of krachtens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden gesteld. Deze persoonsgegevens worden door Team NEDurance verwerkt ten behoeve van het afwikkelen van donaties zoals in deze voorwaarden bedoeld, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten voor zover die verband houden met de missie en visie van Team NEDurance (tenzij de donateur anders zal hebben aangegeven), alsmede om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

 

Juridisch

Op uw donatie en op deze donatievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht toepasselijk. De privacy policy en de company policy op de website www.nedurance.com zijn onverkort van toepassing.

 

 

Versie 01112021

bottom of page